±SIM 3 / 2022-2023
เป็นโปรแกรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เสริมความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสัญศาสตร์กับการออกแบบสื่อสารเชิงภาพ (Visual Communication) ผ่านการสํารวจ “ก้อนหินหนึ่งก้อน” ในมิติต่างๆ เริ่มตั้งแต่ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ บริบทแวดล้อม ธรณีวิทยา ความเชื่อ ความหมายทางวัฒนธรรม ตลอด จนความรู้สึกส่วนบุคคล จนท้ายที่สุดก้อนหินก้อนนั้นอาจกลายเป็นตัวแทนทางความหมายต่างๆ ที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อน

โปรแกรมนี้อยู่ในระดับพื้นฐาน เหมาะสําหรับนักศึกษาศิลปะและออกแบบ นักสร้างสรรค์ทุกสาขา รวมถึงผู้ที่สนใจกระบวนสร้างความหมายในงานสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่เน้นการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมจึงควรมีเวลาในการทําแบบฝึกหัดที่จะได้รับการมอบหมายกลับไปทําด้วย โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองการสร้างรูปสัญญะ (Signifier) ผ่านหลักการทางสัญศาสตร์และการออกแบบ เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ต่างๆ ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ไปจนถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน

Host
สันติ ล. และ PS±D Facilitators

รูปแบบ
±เวิร์คช็อป
±การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
±การทําแบบฝึกหัดและการบ้าน
±การบรรยายและสนทนา
±การนําเสนอต่อชั้นเรียน
±การอ่านและค้นคว้า
±การจัดแสดงผลงาน

± Outlines (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของชั้นเรียน)
03/12 Introduction + Workshop
10/12 Talk session สัญศาสตร์กับการออกแบบ
17/12 Workshop + Reading
07/01 Reading Discussion + Talk session
14/01 Workshop + Project
21/01 Presentation & Discussion
28/01 Presentation & Discussion
04/02 Exhibition & Lesson Learned

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง / สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00-15.00
(รวมอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างกิจกรรม)
รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง (รวมการจัดแสดงผลงาน)
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม – วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์
*เว้นวันเสาร์ที่ 24 และ 31 ธันวาคม
**วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
***ผลงานจะถูกจัดแสดงในช่วง Bangkok Design Week ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 12 กุมภาพันธ์

สถานที่
มาดิ (Madi Bkk)
1113 ถ. เจริญกรุง แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Google map

ราคา
18,900 บาท* (รับจำนวนจำกัด 10 ที่)
สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก PS±D Friends และ Alumni ของ PRACTICAL school of design จะได้รับส่วนลด 10% จากราคา 18,900 บาท เหลือเพียง 17,010 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล : Practicalschoolofdesign@gmail.com
FB Page : Practicalschoolofdesign
เบอร์ : 081-989-0404

เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์สันติ ลอรัชวี ผู้ร่วมก่อตั้ง PRACTICAL school of design และ นักออกแบบจาก PRACTICAL design studio เป็นอาจารย์สอนการออกแบบสื่อสารที่ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ สอนวิชา Design Semiotics ที่หลักสูตร Master of Design มหาวิทยาลัยรังสิต