แบบเรียนในดวงใจ

สิ่งที่ได้รับ

ทุกบทเรียนที่ผ่านมาล้วนมีคุณค่า มาร่วมกันถอดบทเรียนและร่วมฝึกฝนร่วมกันไปกับแบบฝึกหัดในดวงใจของนักออกแบบจากหลากหลายสาขาวิชาที่ ± PSD คัดสรรมา รวมถึงย้อนกระบวนการกลับไปที่แนวคิดตั้งต้นและเป้าหมายของแต่ละแบบฝึกหัดจากอาจารย์แต่ละท่านที่เป็นผู้ออกแบบแบบฝึกหัดในดวงใจของนักออกแบบแต่ละท่าน

Collaborators

± Designer of the Year Award

± อาจารย์จากมหาวิทยาลัย เจ้าของแบบฝึกหัดทั้ง 6

Time :
Price :
20,000 .-

Thank you for
subscribing,

we’ll keep you posted!