Staff’s Picks

PS±D_KV_Clubhouse_forpodcast-05
±
Fragility, Exhibition Preview พรีวิวนิทรรศการแรกของ PS±D Space ที่ชื่อว่า Fragility โดย Ball Piyaluk
Fragility
±
Curator’s note ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังเผชิญ ความกังวลต่ออุปสรรคและปัญหามากมายรอบตัว ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ ความรู้สึก การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจนถึงพฤติกรรม หากสังเกตไปรอบๆ ในแต่ละวัน เราอาจพบว่า เรารับรู้ เรียนรู้ ร่วมเหตุการณ์ และร่วมประสบการณ์ไปด้วยกันกับใครอีกหลายคน ทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักก็ตาม เราจะเริ่มพบว่า ไม่มีใครเผชิญปัญหาเพียงลำพัง
CreativeDrawing
±
‘การวาด’ (Drawing) เป็นรูปแบบการแสดงออกของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดรูปแบบหนึ่ง โดยเชื่อกันว่าการวาดถูกใช้เป็นรูปแบบในการสื่อสารก่อนการประดิษฐ์ภาษาเขียน ดังจะเห็นได้จากภาพเขียนผนังถ้ำ เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว

Exhibition

PS±D_KV_Clubhouse_forpodcast-05
±
Fragility, Exhibition Preview พรีวิวนิทรรศการแรกของ PS±D Space ที่ชื่อว่า Fragility โดย Ball Piyaluk
Fragility
±
Curator’s note ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังเผชิญ ความกังวลต่ออุปสรรคและปัญหามากมายรอบตัว ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ ความรู้สึก การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจนถึงพฤติกรรม หากสังเกตไปรอบๆ ในแต่ละวัน เราอาจพบว่า เรารับรู้ เรียนรู้ ร่วมเหตุการณ์ และร่วมประสบการณ์ไปด้วยกันกับใครอีกหลายคน ทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักก็ตาม เราจะเริ่มพบว่า ไม่มีใครเผชิญปัญหาเพียงลำพัง
CreativeDrawing
±
‘การวาด’ (Drawing) เป็นรูปแบบการแสดงออกของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดรูปแบบหนึ่ง โดยเชื่อกันว่าการวาดถูกใช้เป็นรูปแบบในการสื่อสารก่อนการประดิษฐ์ภาษาเขียน ดังจะเห็นได้จากภาพเขียนผนังถ้ำ เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว

Thank you for
subscribing,

we’ll keep you posted!