PS±D FUN
A Stone In Your Mind (The Exploration of Signifier)

เป็นโปรแกรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เสริมความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสัญศาสตร์กับการออกแบบ สื่อสารเชิงภาพ (Visual เป็นโปรแกรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เสริมความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสัญศาสตร์กับการออกแบบสื่อสารเชิงภาพ (Visual Communication) ผ่านการสํารวจ “ก้อนหินหนึ่งก้อน” ในมิติต่างๆ เริ่มตั้งแต่ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ บริบทแวดล้อม ธรณีวิทยา ความเชื่อ ความหมายทางวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้สึกส่วนบุคคล โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองการสร้างรูปสัญญะ (Signifier) ผ่านหลักการทางสัญศาสตร์และการออกแบบ เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ต่างๆ จนในที่สุดก้อนหินก้อนนั้นอาจกลายเป็นตัวแทนทางความหมายต่างๆ ที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อน

โปรแกรมนี้อยู่ในระดับพื้นฐาน เหมาะสําหรับนักศึกษาศิลปะและออกแบบ รวมถึงนักสร้างสรรค์ที่สนใจ เรื่องกระบวนสร้างความหมายในงานสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่เน้นการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมจึง ควรมีเวลาในการทําแบบฝึกหัดที่จะได้รับการมอบหมายกลับไปทําด้วย

Host

สันติ ล. และ PS±D Facilitators

รูปแบบ

± เวิร์คช็อป
± การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
± การทําแบบฝึกหัดและการบ้าน
± การบรรยายและสนทนา
± การนําเสนอต่อชั้นเรียน
± การอ่านและค้นคว้า
± การจัดแสดงผลงาน

Outlines

1. IntrodIntroduction + Workshop
2. Talk session สัญศาสตร์กับการออกแบบ : ก้อนหินในรองเท้า (A Stone in The Shoe)
3. Workshop + Reading
4. Reading Discussion + Talk session : โยนหินถามทาง (Signs)
5. Workshop + Project : นี่ ไม่ใช่หิน! (This means that)
6. Presentation & Discussion
7. Presentation & Discussion
8. Exhibition & Lesson Learned

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00-14.30
(มีอาหารว่างให้ระหว่างกิจกรรม)
รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง (รวมการจัดแสดงผลงาน)
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
*วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่

Practical School of Design
94 อาคาร ท.ชินวัตรไหมไทย ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3/16 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร 10110
Google map

ราคา

12,900 บาท* (รับจำนวนจำกัด 10 ที่)
*Practical School of Design จะนำรายได้ 10% ที่เกิดขึ้นจาก A Stone In Your Mind ไปร่วมสนับสนุนการทำงานของเพจเส้นด้ายเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล : Practicalschoolofdesign@gmail.com
FB Page : Practicalschoolofdesign
เบอร์ : 081-989-0404