โปรแกรมการเรียนรู้ LEAVE YOUR MARK
จะดําเนินการภายใต้แกนหลัก 4 ด้าน ได้แก่

1. การสํารวจตัวเอง (Check Yourself)
2. ยกระดับแนวคิด (Shift Mindset)
3. พัฒนาทักษะ (Up Skill)
4. เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยน (Exchange with Others)

Host

กนกนุช ศิลปวิศวกุล และ PS±D Facilitators

รูปแบบการอบรม

± เวิร์คช็อป
± การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
± การบรรยายและสนทนา
± การนําเสนอ
± การจัดแสดงผลงาน

รายละเอียดและกําหนดการ

10 ก.พ. – 9 มี.ค. 2567 (4 ครั้ง รวมเวลาการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน)
ทุกวันเสาร์ 1pm – 4pm
สถานที่: Mana Craft / Mana Craft Gallery
ราคา 20,000* บาท
*สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลด 5% สมาชิก PS±D Friends ลดเพิ่ม 10%

Course Outlines :

10 ก.พ. 2567
You are here!

แนะนําคอร์สและรูปแบบกิจกรรมในแต่ละเวิร์คช็อป กําหนดการ และการจัดแสดงผลงาน
และกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “You are here” เพื่อสํารวจแบบแผนความคิดและธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคน

17 ก.พ. 2567
Let’s try to leave!

กิจกรรมแสวงหาและแลกเปลี่ยนความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ ผ่านการริเริ่ม Side Project ที่ทุกคนจะได้ร่วมกันค้นหาประเด็นที่น่าสนใจเพื่อนํามาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลงานส่วนบุคคลในแบบที่ไม่เคยทํามาก่อน

24 ก.พ. 2567
Leave your mark

กิจกรรมนําเสนอต้นแบบผลงานของผู้เรียนรายบุคคล โดยครั้งนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในบริบทของ
การนําเสนอผลงาน (presentation)

9 มี.ค. 2567
Lesson Learned

การนําเสนอผลงานของผู้เรียนผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการที่เป็นบทส่งท้ายเพื่อใช้สร้างบทสนทนา มุมมอง ข้อแลกเปลี่ยนคําติชม และกําลังใจ ทั้งจากผู้สอน ผู้เรียนด้วยกันเอง รวมไปถึงผู้ชมงาน ทั้งนี้ทีม PS±D ที่มีประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการสร้างสรรค์จะคอยสนับสนุนทั้งการติดตั้งผลงาน การจัดการพื้นที่ สื่อประชาสัมพันธ์ และสูจิบัตรนิทรรศการให้อีกด้วย

± เกี่ยวกับผู้สอน
DEXEMBELL หรือ กนกนุช ศิลปวิศวกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง PRACTICAL school of design และ PRACTICAL Design
Studio สตูดิโอออกแบบที่ริเริ่มกิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านศิลปะและการออกแบบทั้งในและต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอมาตลอด 20 ปี เธอเป็นทั้งนักออกแบบ ศิลปิน อาจารย์มหาวิทยาลัย และคิวเรเตอร์ รวมถึงยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและจัดงาน Bangkok Illustration Fair อีกด้วย