Programs

Everyone,
Every design

เพราะการออกแบบ…
ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
อยู่ในทุกกิจกรรม
อยู่ในทุกการตัดสินใจ
และอยู่ในชีวิตประจำวัน
การออกแบบ…จึงเป็นเรื่องของทุกคน

±PRACTICAL
school of design

±PRACTICAL school of design

เชื่อในการตั้งคำถาม ทดลอง สำรวจประเด็นต่างๆ
โดยมุ่งสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงการออกแบบกับการใช้ชีวิต
เพื่อการเรียนรู้ด้านการออกแบบที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกคน

เชื่อในการตั้งคำถาม ทดลอง สำรวจประเด็นต่างๆ โดยมุ่งสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง การออกแบบกับการใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ ด้านการออกแบบที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกคน


Subscribe NOW
to get
PS±D FRIENDS benefits

ลงทะเบียนได้ที่นี่

Check ± Shift ± Change

รับฟัง ปรับปรุง เพื่อเปลี่ยนแปลง

±
คอร์สพิเศษสำหรับนักสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาและเปิดโอกาสต่อยอดไปสู่ความเป็นไปได้อื่นๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ๆ ผ่านการรีวิวผลงานในหลายมุมมองจากเครือข่ายนักสร้างสรรค์นานาชาติจากทั่วเอเชีย ร่วมกันมองหาจุดเด่นหรือประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาผลงานของคุณ รวมถึงการให้คำแนะนำคอยสนับสนุน กระบวนการทำงานจากนักออกแบบที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ และปิดท้ายด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลงานผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นอีกทั้งยังเผยแพร่ผลงานทั้งหมดผ่านสื่อออนไลน์ของ ±PRACTICAL school of design อีกด้วย
±

Lesson learn±d

ถอดความคิด ผลิตบทเรียน

±
แนวทางการเรียนรู้ที่ถอดบทเรียนจากการแบ่งปันเรื่องราว เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ที่มีบทเรียนที่ล้ำค่า โดย PS±D จะนำเสนอเรื่องราว วิธีคิด มุมมองในการใช้บทเรียนนั้นในการทำงานผ่านวิดีโอสัมภาษณ์ รวมถึงไอเดียในการถอดบทเรียนจากทีม PS±D Facilitator เพื่อให้ผู้ชมนำไปปรับใช้ในรูปแบบของตัวเองได้และสุดท้าย… ไม่มีการเรียนรู้ใดจะดีไปกว่าการลองทำ LESSON LEARN±D จึงนำไปสู่การอบรมภาคปฏิบัติที่ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสทดลองวิธีการเรียนรู้เดียวกันของวิทยากรอีกด้วย
±

PS±d CLUB

สโมสรนักออกแบบสมัครใจเล่น

±
PS±D Club Series คือโปรแกรมภาคปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาในรูปแบบของสโมสรของผู้คนที่มีความรักและความสนใจร่วมกัน โดยจะมีนักออกแบบ ศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ หมุนเวียนกันมาเป็นโฮสต์เพื่อคอยสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนอย่างใกล้ชิด

Club Series จึงเป็นเหมือนชั้นเรียนแบบลำลองสำหรับคนที่มีความสนใจในด้านเดียวกันมารวมกันเพื่อพัฒนาทักษะร่วมกัน เป็นสังคมการเรียนรู้ ที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทักษะเท่ากัน ไม่ต้องฝึกฝนด้วยอัตราเร่งเดียวกัน และยังสามารถเพิ่มมุมมองและทักษะจากการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มได้อีกด้วย
PS±D Club จึงเป็นโปรแกรมพัฒนาทักษะการออกแบบที่เหมาะกับทุกคนที่สมัครใจเล่นในเรื่องเดียวกัน และยังเชื่อในบรรยากาศการเรียนรู้แบบได้พบปะสังสรรค์กันเพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายคือพื้นฐานสำคัญของความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมในคลับ จึงถูกออกแบบให้ไม่มีเนื้อหาที่ตายตัว เพื่อปรับให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสมาชิกในแต่ละครั้งให้มากที่สุด
±

PS±d FUN

หลักสูตรออกแบบพื้นฐานการออกแบบ

±
พื้นฐานที่ดี จะเปิดโอกาสการพัฒนาและปรับตัว PS±D FUN คือกลุ่มวิชาการออกแบบที่เสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและทักษะที่สำคัญต่อ กิจกรรมการออกแบบในทุกระดับและโอกาส โดยแยกเนื้อหา และแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับแต่ละกระบวนการออกแบบ ได้แก่ การสังเกต-สำรวจ การวิเคราะห์ การร่างแนวคิด สร้างสรรค์ความเป็นไปได้การนำเสนองาน และการประเมินผลงาน

PS±D FUN จะมีวิชาหลักที่เปิดสอน ได้แก่
Drawing for D±sign
D±sign Basic
D±sign Thinking

โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนสามารถเข้าถึงศักยภาพของกระบวนการออกแบบ รวมถึงทักษะการสื่อสารเชิงภาพ ทั้งนี้เพื่อขยายมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ ต่อคำว่า ‘D±sign’ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาแนวทางและ พัฒนาการของตนเองมีประสิทธิภาพ
±

PS±d CO

โปรแกรมความร่วมใจ

±
เราไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตามลำพัง
รวมกันย่อมสร้างสรรค์กว่า…

PS±D CO คือโปรแกรมการร่วมมือร่วมใจกับกลุ่มเพื่อนๆ ในสังคมสร้างสรรค์ของเรา รวมถึงพันธมิตร เครือข่าย บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีแนวคิดที่พ้องกันกับเรา ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้คนสามารถเข้าถึงศักยภาพของกระบวนการออกแบบ เพื่อขยายมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ ต่อคำว่า ‘D±sign’ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคน เพราะการออกแบบนั้นเป็นเรื่องของทุกคน
±

PS±d CAMP

ออกแบบข้ามวัน เดินทางข้ามคืน

±
หลายครั้ง… การเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
และบ่อยครั้ง… ความคิดใหม่ๆ จะตกตะกอนและจุดประกายเมื่อเราห่างจากที่ๆ คุ้นเคย
PS±D CAMP คือกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ออกแบบ ที่ผสมผสานการท่องเที่ยว เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน ไปสู่จังหวะและสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากทุกวัน ร่วมกับวิทยากรพิเศษ และทีม PS±D Facilitator โดยเราจะพาผู้เข้าร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมและเข้าพัก ณ สถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และในอนาคต PS±D CAMP จะจัดกิจกรรมในต่างประเทศร่วมกับเครือข่ายนักออกแบบในเอเชียอีกด้วย
±

WALK DO ±D

เดินดี รู้ดี ลองดี

±
การเคลื่อนที่ด้วยจังหวะและอัตราความเร็วของการเดิน จะทำให้เราสังเกตสิ่งต่างๆ ได้ละเอียดและพิถีพิถัน ซึ่งเหมาะต่อการเรียนรู้และซึมซับ ประสบการณ์ อย่างยิ่ง WALK DO D± เป็นกิจกรรมสันทนาการเรียนรู้ในรูปแบบการเดินเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในแหล่งวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยงานออกแบบ-สร้างสรรค์ประเภทต่างๆ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเป็นเพื่อนร่วมเดิน ที่จะทำให้การเดินนี้แปลกตา-หู-และความคิด กว่าที่เคย รวมทั้งยังมีการจัดเวิร์คช็อปเล็กๆ ไว้ให้ผู้เข้าร่วมได้สร้างประสบการณ์ทางการออกแบบอีกด้วย
±

PS±D Night Club

สนทนาเรื่องการออกแบบในแง่มุมต่างๆ

±
PS±D Night Club จัดโดยทีม Practical School of Design ซึ่งจะมาพบกับทุกท่าน ทุกๆ วันศุกร์ ประมาณ 3 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่ม เพื่อเป็นพื้นที่พูดคุย แลกเปลี่ยน รวบรวมข้อมูล และนำบทสนทนาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ด้านการออกแบบของพวกเรา
±

HASHTAG