Exchange: EP7, When we talk about design with Kwanchai Akkaratammagul : When Designers don’t just design

บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

คำบางคำเมื่ออยู่ในต่างวาระ ต่างบริบทกลับมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่ในบางสังคม คำบางคำ คนเรากลับให้คุณค่า ยกความหมายให้อยู่เหนือกว่าคำอื่นๆ ผูกพันยึดติด เหนี่ยวรั้งความหมาย ยืนยัดเฉกเช่นเดิมเหมือนกับของตาย 

แต่ไม่ใช่กับคำว่า ออกแบบ

“เราออกแบบเป็นชิ้นงานน้อยลง…”
บางช่วงบางตอนจากบทสนทนาของ ปอม ขวัญชัย อัครธรรมกุล หัวเรือของ Craftsmanship เมื่อเขาเอยถึงคำว่าการออกแบบของเขาในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid -19 แน่นอนว่าคำว่า ออกแบบ สำหรับเขาเองไม่ใช่แค่ตัวชิ้นงาน การออกแบบชิ้นงานที่น้อยลงนั้น ไม่ได้แปลว่าเขาจะใช้การออกแบบที่น้อยลงเลยแม้แต่น้อย อย่างในหนังสือ Design : A Very Short Introduction ของ John Heskett เคยบอกถึงนิยามของการออกแบบไว้ว่า

“Design is to design the design to produce a design”

นึกออกใช่ไหม Design ในที่นี้ ไม่ได้มีความหมายยึดโยงที่คงตัว หากอยู่ที่บริบทของการนำไปใช้ว่าในตอนนั้นเรากำลังจะทำการออกแบบ แบบใด ด้วยบทบาทที่ปรับเปลี่ยนไป รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ปอมต้องขยับขยายนิยามการออกแบบจากตัวชิ้นงาน มาเป็นการออกแบบองค์กรเพื่อบริหารการทำงานให้ลุล่วงผ่านไปได้นอกจากการออกแบบองค์กรแล้ว สำหรับตัวเขาเองการออกแบบยังเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตั้งแต่การจำแนก จัดการ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเป็นการออกแบบของกระบวนการออกแบบที่ต้องออกแบบการทำงานของนักออกแบบในท้ายที่สุดทำให้นอกเหนือจากการขยับขยายความหมายของการออกแบบจากการปรับเปลี่ยนตัวเองนั้น ความหมายของการออกแบบสำหรับตัวเขาเองก็ได้ปรับเปลี่ยนการออกแบบสำหรับนักออกแบบของตัวเองอีกด้วย
เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การออกแบบของพวกเรานั้นมีจุดที่แตกต่างกันบ้าง ลดหลั่นกันไป หากแต่ก็ไม่สามารถที่จะยึดโยงความหมายเดียว สถานะเดี่ยวให้กับคำคำนี้ แต่กลับต้องขึ้นอยู่กับบริบท วิธีการ ผู้ใช้งาน และสิ่งที่ถูกนำไปใช้ ซึ่งทำให้ขอบเขตความหมายของคำว่า การออกแบบ ขยับขยายแผ่วงกว้าง แล้วยังสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างนักออกแบบเพื่อพัฒนาคำว่าออกแบบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นแล้วการออกแบบจึงอยู่รอบตัวเรา และไม่ได้จำเป็นต้องยึดโยงว่าเป็นเฉพาะนักออกแบบเท่านั้นที่จะใช้ทักษะการออกแบบได้ แต่ทว่า ไม่ว่าจะอาชีพใดความชอบแบบไหน

ใครๆ ก็สามารถออกแบบได้เช่นกัน

Realated Content

11 Apr 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note – Epilogue
02 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #3
01 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #2
01 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #1
HASHTAG