Review: EP20,
Lesson Learned from Interns

บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เกิดคำถามที่ชวนขบคิดมากมายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่การออกแบบการทำงานที่ถูกปรับเปลี่ยนไปเท่านั้น หากแต่การทำงานของเหล่านักศึกษาฝึกงานก็ต้องถูกเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

หากสามารถออกแบบรูปแบบการฝึกงานในช่วงยุคสถานการณ์ที่ไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดอย่างต่อเนื่อง
เราจะออกแบบการฝึกงานได้อย่างไรบ้าง?

คำถามสั้นๆ ง่ายๆ ชวนคิด เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานและทิศทางสำหรับการฝึกงานให้เหล่านักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้เตรียมตัวสำหรับการเผชิญกับสนามการทำงานของจริง

สำหรับการออกแบบการฝึกงานของเหล่านักศึกษาที่ได้มาฝึกงานที่ Practical Design Studio ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบออนไลน์ ทั้งมีการแบ่งงานออกเป็นงานส่วนตัวกับงานส่วนร่วมที่เปิดพื้นที่ให้กับเด็กฝึกงานได้แสดงความเป็นตัวเองออกมา ร่วมถึงการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟังคำติชมจากเหล่าพี่ๆ ที่ดูแลกระบวนการทำงาน

และแม้จะมีข้อเสียมากมายสำหรับการฝึกงานในรูปแบบออนไลน์ แต่ข้อเสียเหล่านั้นกลับชวนให้หวนคิดถึงข้อดีที่ได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน อย่างแรกคือการได้ลองออกแบบกระบวนการทำงานแบบต่างๆ เสมือนการทำการทดลอง และการได้ซ้อมรับมือการแก้ปัญหา อย่างต่อมา คือการได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคล การเปิดใจทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีมทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านการจัดการงานเป็นทีม 

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองทำพลาด การรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลงานของตนเองจากคนอื่นๆ
รับฟังและปรับเปลี่ยน ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ

แล้วคำตอบของการออกแบบการฝึกงานของเราจะเป็นอย่างไรได้อีกนั้นก็คงเป็นคำตอบที่ไม่ตายตัวนัก การฝึกงานกลับกลายเป็นการที่เราได้ลอง — ลองมันเหมือนกับการฝึกซ้อมก่อนลงพื้นที่ หากสถานการณ์ในวันข้างหน้ายังคงเป็นเช่นนี้อยู่ ก็คงจะจัดการมันได้ดีกว่าเก่าเพราะได้เรียนรู้มาก่อนแล้ว

การฝึกงานจึงไม่ใช่แค่การฝึกงานธรรมดาๆ ทั่วไป แต่มันคือการฝึกใช้ชีวิต ลองทำงาน ลองออกแบบโดยเริ่มต้นจากการลองทำงานแบบที่ไม่ต้องกลัวพลาด 
เพื่อจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ทำพลาด
แล้วเติบโตขึ้นพร้อมเผชิญในสนามจริง

Realated Content

11 Apr 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note – Epilogue
02 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #3
01 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #2
01 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #1
HASHTAG