Exchange: EP17, Why Writing Matters

https://youtu.be/k_ayh7T-PFo?feature=shared

บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ผ่านพ้นกลางปีมาได้ไม่กี่วัน – ฝนตกพร่ำๆบ่อยๆ ในช่วงนี้ ทำให้นึกถึงแสงไฟจากเสาไฟ ตามข้างทางก็ดี ตามร้านรวงที่เปิดขายของก็ดี มีแสงหลากสี สว่างเป็นจุดๆ ผสมผสานไปด้วยความมืดหม่นกลืนกินคล้ายๆ กับแสงสว่างกลางความมืด หรือจะเป็นความมืดกลางแสงแดด (คำไพเราะ ความหมายลึกซึ้ง จากหนังสือ ความมืดกลางแสดงแดด ของ วรพจน์ พันธุ์พงศ์) ก็มิอาจจะเปรียบเทียบได้ 

แสงสว่างกลุ่มนี้ชวนคบคิดถึงการวาดฝันวาดหวังอนาคตของตนเอง สว่างบ้าง มืดบ้าง คล้ายแสงไฟเหล่านั้น หรือชวนครุ่นคิดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้น แล้วแต่คนจะมอง

คล้ายกับมนต์สะกดของแสงไฟ ความลักลั่นย้อนแย้ง ถนนบางสายประดับประดาไปด้วยแสงไฟ แต่บางสายกลับมืดมิด คล้ายกับการพัฒนาที่ยังเข้าไม่ถึง คนไม่ชายตามองหรือว่าเพราะไม่มอง ไม่… จนละเลย 

แสงไฟของเสาไฟข้างถนน บางครั้งบางครา เหมือนกับการใช้ภาษา เหมือนกับการมองเป็นภาพ ตีความ การส่งสารจากนักออกแบบไปสู่ผู้คนในกลุ่มเป้าหมาย สิ่งสำคัญกลับเป็นการแสดงภาพ สื่อความให้เห็นตรงกันว่าจะแสดงภาพของแสงสว่างกลางความมืด หรือจะแสดงภาพของความมืดกลางแสงแดด

ตัวอย่างนี้เองกลับทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบกับกระบวนการใช้ภาษา ที่แทบจะเหมือน คล้ายเป็นเนื้อเดียวกัน และเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นที่จะต้องสามารถ ถ่ายทอด ข้อมูล หรือ สารที่ต้องการจะสื่อ จากการพูด จากการเขียน ออกมาเป็นภาพที่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ตรงกันระหว่างนักออกแบบและกลุ่มเป้าหมาย

ถ้าหากได้ลองกลับไปค้นเรื่องราวของภาษา (Language) แบบคร่าวๆ จะพบว่า ภาษา (Language) เป็นสื่อกลางเพื่อใช้ในการสื่อสารที่เกิดจากข้อตกลง (Convention) ที่ถูกพัฒนา อย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าพื้นฐานของภาษาอย่างพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ก็เปรียบได้ดั่งเส้น สี รูปร่างในการออกแบบ ที่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะสามารถที่จะนำพื้นฐานเหล่านั้นไปวาดลวดลายได้อย่างไรบ้าง

กระบวนการเขียนและกระบวนการออกแบบจึงไม่ต่างกันนัก 

จึงเป็นหน้าที่ของนักออกแบบและนักเขียน โดยเริ่มจากการเห็นว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารมีลักษณะเป็นเช่นไร แล้วจะสื่อสารให้ผู้รับสารได้อย่างไร จึงคล้ายจะเป็นคำถามต่อทั้งนักเขียนและนักออกแบบที่ต้องหาคำตอบอยู่เสมอ

อาวุธในการแสดงออก วาดฝัน สร้างภาพนั้น 

อยู่ที่ความคิดและนิ้วมือ

ไม่ว่าจะเป็น แสงสว่างท่ามกลางความมืด 

หรือความมืดท่ามกล่างแสงแดด

มันอยู่ที่เราว่าต้องการให้มันเป็นอย่างไร 

หรือไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างไร

ในแง่นี้การเขียนจึงมีการออกแบบ 

และการออกแบบจึงมีการเขียนเช่นกัน

Realated Content

18 Jun 2024
IN THE MIND, NOT THE EYE
17 Jun 2024
คิดเป็นภาพ (THINK VISUALLY)
13 Jun 2024
EveryOne-O-One (2024) : Class Note #4
07 Jun 2024
EveryOne-O-One (2024) : Class Note #3
HASHTAG