บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ผ่านพ้นกลางปีมาได้ไม่กี่วัน – ฝนตกพร่ำๆบ่อยๆ ในช่วงนี้ ทำให้นึกถึงแสงไฟจากเสาไฟ ตามข้างทางก็ดี ตามร้านรวงที่เปิดขายของก็ดี มีแสงหลากสี สว่างเป็นจุดๆ ผสมผสานไปด้วยความมืดหม่นกลืนกินคล้ายๆ กับแสงสว่างกลางความมืด หรือจะเป็นความมืดกลางแสงแดด (คำไพเราะ ความหมายลึกซึ้ง จากหนังสือ ความมืดกลางแสดงแดด ของ วรพจน์ พันธุ์พงศ์) ก็มิอาจจะเปรียบเทียบได้ 

แสงสว่างกลุ่มนี้ชวนคบคิดถึงการวาดฝันวาดหวังอนาคตของตนเอง สว่างบ้าง มืดบ้าง คล้ายแสงไฟเหล่านั้น หรือชวนครุ่นคิดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้น แล้วแต่คนจะมอง

คล้ายกับมนต์สะกดของแสงไฟ ความลักลั่นย้อนแย้ง ถนนบางสายประดับประดาไปด้วยแสงไฟ แต่บางสายกลับมืดมิด คล้ายกับการพัฒนาที่ยังเข้าไม่ถึง คนไม่ชายตามองหรือว่าเพราะไม่มอง ไม่… จนละเลย 

แสงไฟของเสาไฟข้างถนน บางครั้งบางครา เหมือนกับการใช้ภาษา เหมือนกับการมองเป็นภาพ ตีความ การส่งสารจากนักออกแบบไปสู่ผู้คนในกลุ่มเป้าหมาย สิ่งสำคัญกลับเป็นการแสดงภาพ สื่อความให้เห็นตรงกันว่าจะแสดงภาพของแสงสว่างกลางความมืด หรือจะแสดงภาพของความมืดกลางแสงแดด

ตัวอย่างนี้เองกลับทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบกับกระบวนการใช้ภาษา ที่แทบจะเหมือน คล้ายเป็นเนื้อเดียวกัน และเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นที่จะต้องสามารถ ถ่ายทอด ข้อมูล หรือ สารที่ต้องการจะสื่อ จากการพูด จากการเขียน ออกมาเป็นภาพที่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ตรงกันระหว่างนักออกแบบและกลุ่มเป้าหมาย

ถ้าหากได้ลองกลับไปค้นเรื่องราวของภาษา (Language) แบบคร่าวๆ จะพบว่า ภาษา (Language) เป็นสื่อกลางเพื่อใช้ในการสื่อสารที่เกิดจากข้อตกลง (Convention) ที่ถูกพัฒนา อย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าพื้นฐานของภาษาอย่างพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ก็เปรียบได้ดั่งเส้น สี รูปร่างในการออกแบบ ที่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะสามารถที่จะนำพื้นฐานเหล่านั้นไปวาดลวดลายได้อย่างไรบ้าง

กระบวนการเขียนและกระบวนการออกแบบจึงไม่ต่างกันนัก 

จึงเป็นหน้าที่ของนักออกแบบและนักเขียน โดยเริ่มจากการเห็นว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารมีลักษณะเป็นเช่นไร แล้วจะสื่อสารให้ผู้รับสารได้อย่างไร จึงคล้ายจะเป็นคำถามต่อทั้งนักเขียนและนักออกแบบที่ต้องหาคำตอบอยู่เสมอ

อาวุธในการแสดงออก วาดฝัน สร้างภาพนั้น 

อยู่ที่ความคิดและนิ้วมือ

ไม่ว่าจะเป็น แสงสว่างท่ามกลางความมืด 

หรือความมืดท่ามกล่างแสงแดด

มันอยู่ที่เราว่าต้องการให้มันเป็นอย่างไร 

หรือไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างไร

ในแง่นี้การเขียนจึงมีการออกแบบ 

และการออกแบบจึงมีการเขียนเช่นกัน