Staff’s Picks

PS±D_KV_Clubhouse_forpodcast-03
± บทนำบันทึกการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
PS±D_KV_Clubhouse_forpodcast-02
± บทนำบันทึกการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
PS±D_KV_Clubhouse_forpodcast-01
± “การออกแบบคืออะไร” อาจเป็นหนึ่งในคำถามที่ชวนน่าครุ่นคิดติดตามเป็นอย่างยิ่ง สำหรับหลายคนคงยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ อาจจะเพราะด้วยความที่ตลอดการเรียนในรั้วการศึกษาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา บ่มเพาะพวกเราด้วยแนวคิดการเลือกเส้นทางที่ตนเดินเพียงแค่สองขั้ว ด้วยการวัดผลจากกระดาษคำตอบเป็นตัวเลือก แล้วตัดสินความถูกต้อง

July 2022

PS±D_KV_Clubhouse_forpodcast-03
± บทนำบันทึกการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
PS±D_KV_Clubhouse_forpodcast-02
± บทนำบันทึกการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
PS±D_KV_Clubhouse_forpodcast-01
± “การออกแบบคืออะไร” อาจเป็นหนึ่งในคำถามที่ชวนน่าครุ่นคิดติดตามเป็นอย่างยิ่ง สำหรับหลายคนคงยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ อาจจะเพราะด้วยความที่ตลอดการเรียนในรั้วการศึกษาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา บ่มเพาะพวกเราด้วยแนวคิดการเลือกเส้นทางที่ตนเดินเพียงแค่สองขั้ว ด้วยการวัดผลจากกระดาษคำตอบเป็นตัวเลือก แล้วตัดสินความถูกต้อง

Thank you for
subscribing,

we’ll keep you posted!